Regulamin Stowarzyszenia

 

1. WSTĘP

§ 1

Regulamin Stowarzyszenia „SPORTUR” stanowi zbiór przepisów jakie obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia. Określa prawa i obowiązki jego członków. Ustala ponadto nagrody i kary oraz określa częstotliwość opłacania składek.

§ 2

Regulamin jest zgodny z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia „SPORTUR”.

 

2. PRAWA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO STOWARZYSZENIA

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,

4) Uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) Wglądu do protokołów z Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6) Korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,

7) Używania odznaki Stowarzyszenia. 

8) Korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze Statutu oraz regulaminów.

9) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia po uregulowaniu należności z tytułu składek opłat na rzecz Stowarzyszenia.

 

3. OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO STOWARZYSZENIA

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1) Czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2) Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) Regularnego opłacania składek członkowskich,

4) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

5) Wpłacania obowiązujących opłat i składek oraz procentów od organizowanych imprez masowych i turystycznych według zatwierdzonych regulaminów na rzecz Stowarzyszenia

 

4. KARY I NAGRODY

§ 1

Członek Stowarzyszenia może być ukarany upomnieniem, naganą i wykluczeniem z szeregów Stowarzyszenia w następujących wypadkach:

1. upomnienie lub nagana za:

1) naruszenie postanowień Statutu i nieprzestrzeganie regulaminu

2) odmowę wykonywania zadań powierzonych przez Zarząd

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia:

1) Skreślenia z listy członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

2) Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia,

3) Członek Stowarzyszenia może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

4) działalność na szkodę Stowarzyszenia

§ 2

1. Członek Stowarzyszenia może być nagradzany za:

1) Szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia

2) Wyjątkową aktywność w pracach Stowarzyszenia

3) Udział w pozyskiwaniu nowych członków 

2. Członek Stowarzyszenia może być nagradzany:

1) pochwałą

2) wyróżnieniem

3) nagrodą finansową

 

5. SKŁADKI  I OPŁATY

§ 1

Ustala się następujące rodzaje opłat:

1.  obowiązkowe

2.  nieobowiązkowe

§ 2

Do opłat obowiązkowych należą:

1. opłata członkowska 

- płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego przy składce rocznej

- płatna do 31 marca oraz do 30 września przy składkach półrocznych

2. wpisowe dla nowych członków 

§ 3

Do opłat nieobowiązkowych należą:

1. dobrowolne wpłaty

2.  darowizny

§ 4

Wysokość składek obowiązkowych ustala Walne Zebranie Członków

§ 5

Składki członkowskie można wpłacać w okresach półrocznych lub rocznych

§ 6

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Walne Zebranie Członków do dnia odwołania przez ten sam organ.