Statut Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy Łańcut „SPORTUR” zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz niniejszego Statutu.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Łańcut. Dla potrzeb realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać także na terenie całej Polski oraz na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Kosina.

5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym Statucie.

6. Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy Łańcut „SPORTUR” jako Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i parafiami katolickimi.

8. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

10. Stowarzyszenie posiada własne pieczęcie, logo i znaki organizacyjne według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i zakres działania Stowarzyszenia

§ 2

Celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie zdrowego stylu życia, stabilności życiowej, kultury fizycznej i sportu, a także wycieczek i pielgrzymek pieszych i rowerowych, krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowanie w kulturze katolickiej oraz ochrona i promocja zdrowia, ochrona dziedzictwa przyrody, ekologia, a także edukacja w tych dziedzinach, a w szczególności:

1) Popularyzacja wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich jego formach i dziedzinach.

2) Uprawianie i promowanie różnego rodzaju aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem sportów alternatywnych, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki m. in. w takich dziedzinach jak: survival, orientacja terenowa, wspinaczka, kajakarstwo rekreacyjne, kolarstwo terenowe, jazda konna, jazda terenowa ATV, narciarstwo rekreacyjne, boudering, nordic walking, hydrospid, rafting, bungejumping, zorbing, baloniarstwo i paralotniarstwo, strzelectwo i łucznictwo, paintball, nurkowanie.

3) Propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej i naturalnej żywności.

4) Popularyzacja turystyki jako jednej z form zdrowego stylu życia.

5) Kreowanie i promocja Gminy Łańcut jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

6) Stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych.

7) Działanie na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska.

§ 3

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, klubami sportowymi, parafiami, instytucjami kultury, sportu i rekreacji, szkołami oraz podmiotami prowadzącymi podobną działalność.

2) Popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie wycieczek, pielgrzymek, rajdów pieszych, górskich i rowerowych, wystaw, szkoleń.

3) Organizowanie zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

4) Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz własnej strony internetowej.

5) Opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

6) Organizację spotkań i imprez promocyjnych.

7) Stosowanie wszelkich innych środków, zgodnie z prawem, jakie okażą się celowe dla rozwoju Stowarzyszenia.

8) Rozwijanie współzawodnictwa i sportowej rywalizacji.

9) Ułatwianie dostępu dla młodzieży, głównie wiejskiej, do alternatywnych form rekreacji, które ze względu na swoją innowacyjność leżą często poza jej zasięgiem organizacyjnym i finansowym.

10) Inspirowanie, organizowanie, wspieranie oraz realizowanie działań budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

11) Pomoc organizacyjną i w miarę możliwości finansową w realizacji postawionych celów.

§ 4

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele działalności Stowarzyszenia. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych po złożeniu w formie pisemnej deklaracji członkowskiej wstąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji. 

3. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 7

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,

4) Uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) Wglądu do protokołów z Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6) Korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,

7) Używania odznaki Stowarzyszenia. 

8) Korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających z niniejszego Statutu oraz regulaminów.

§ 8

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) Czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) Regularne opłacanie składek członkowskich,

4) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

5) Wpłacanie obowiązujących opłat i składek oraz procentów od organizowanych imprez masowych i turystycznych według zatwierdzonych regulaminów na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.  

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przyjęcie do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.  

3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie za zgodą zainteresowanej osoby.

3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:

1) Uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,

2) Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3) Współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 12

Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:

1) Brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2) Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia po uregulowaniu należności z tytułu składek opłat na rzecz Stowarzyszenia.

2) Skreślenia z listy członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

3) Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia,

4) Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej

5) Członek Stowarzyszenia może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia, wykluczenia członka służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze i organa doradcze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

2. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym Zarząd i Komisję Rewizyjna. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

§ 15

1. Członkowie zwyczajni i wspierający, które są osobami prawnymi uczestniczą w pracach Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela, który w jego imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. 

2. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 1 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§ 16

1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba, że inaczej stanowi postanowienie statutu bądź uchwała władz Stowarzyszenia. 

3. Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez władze Stowarzyszenia w formie uchwał. 

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

 

Walne Zebranie Członków

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku i ma formę zebrania sprawozdawczego oraz co cztery lata, jako zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołujący go Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków pisemnie lub mailowo, co najmniej 14 dnia przed datą Walnego Zebrania.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez Komisję Rewizyjną, 1/4 członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy przez Zarząd, jeżeli wymaga tego pilny interes Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, pomimo ciążącego na nim obowiązku, Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna lub członek Stowarzyszenia upoważniony na piśmie przez 1/4 pozostałych członków zwyczajnych.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

2) członkowie honorowi z głosem doradczym,  

3) członkowie wspierający oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.

2. We wszelkich głosowaniach przedstawicielowi członka zwyczajnego przysługuje jeden głos.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować skutecznie wiążące uchwały zwykłą większością głosów, jeśli obecnych jest na nim 1/2 członków zwyczajnych. 

2. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków z powodu braku wymaganej, określonej w ust.1. ilości członków – w tym samym dniu i miejscu w jedną godzinę później niż wskazana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zwołane jest Walne Zebranie Członków w drugim terminie, władne do podejmowania skutecznie wiążących uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

§ 23

1. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie, za wyjątkiem tych spraw, w których Zebranie postanowi, że głosowanie odbywa się tajnie. 

2. Pozostałe kwestie związane z przebiegiem Walnego Zebrania określa regulamin przedstawiony przez Zarząd i uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia,

2) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

3) uchwalenie programów działania Stowarzyszenia,

4) wybór oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

8) zatwierdzanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich,

9) podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność Stowarzyszenia i jego organów,

10) ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd,

11) ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom organów Stowarzyszenia,

12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, i członków Stowarzyszenia,

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia,

14) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,

15) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jej majątku.

 

Zarząd

§ 25

1. Zarząd składa się z 5 - 11 osób. 

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. 

3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w obecności przewodniczącego Walnego Zebrania Członków wybiera spośród swoich członków Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza, Skarbnika Stowarzyszenia oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym lub jawnym, 

4. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu Stowarzyszenia, cofnięcia mu rekomendacji przez reprezentowanego przez niego członka Stowarzyszenia jak również w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Zebranie Członków. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6. W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej

7.  Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członków Stowarzyszenia, 

5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów, 

6) przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich wykonania 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

9) wyznaczanie na podstawie uchwał osób upoważnianych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 

10) opracowanie regulaminu pracy Zarządu,

11) określenie zakresu pracy biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim, 

12) skreślanie z listy członków, 

13) określenie sposobu pobierania składek członkowskich.

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał podczas obrad Zarządu decyduje głos przewodniczącego.

 

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

3) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i określa funkcje członków Komisji.  

5. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Komisji Rewizyjnej, cofnięcia mu rekomendacji przez reprezentowanego przez niego członka Stowarzyszenia jak również w razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z tej funkcji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Zebranie Członków. 

6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji w jego zastępstwie ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

8.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Stowarzyszenia. 

9.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,

2) ocena działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,

3) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz określenia terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,

4) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,

5) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,

6) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

7) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek, określa terminy i sposób ich usunięcia,

8) może złożyć wniosek o zawieszenie lub odwołanie członka z powodu naruszenia ustawy lub statutu

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

1) wpisowe i składki członkowskie Stowarzyszenia,

2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

3) dotacje, darowizny, i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności Stowarzyszenia,

4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o Stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych,

5) z innych dochodów.

3.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

§ 28

1. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis: Prezesa lub Wiceprezesa względnie osoby upoważnionej przez Prezesa. 

2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

3. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód na działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29.

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

3. W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.